OMNITRACKER Konfigurationsumgebung 1920

OMNITRACKER Configuratieomgeving

Een high-end toolomgeving voor uw systeemaanpassingen

Gecontroleerde systeemaanpassingen

In de configuratieomgeving voert u centraal wijzigingen aan uw OMNITRACKER systeem uit. Afhankelijk van uw behoeften kunnen configuraties tot afzonderlijke functies worden beperkt of naar andere OMNITRACKER toepassingen worden overgedragen. Op deze manier blijft u flexibel en vermindert u uw inspanningen bij het aanpassen van uw systeem.

Voordelen van flexibele customisatie van uw OMNITRACKER systeem

Voordelen in een oogopslag:

 • Uitbreidbaar naar behoefte
 • Uitgebreide procesmodellering
 • Gebruiksvriendelijke editor tools
 • Gestructureerde import en export

Hoe nauwkeuriger u uw softwareoplossing kunt afstemmen op uw branche- en bedrijfsspecifieke behoeften, hoe beter en efficiënter uw workflows en diensten zullen zijn. Bovendien kunt u sneller reageren op nieuwe marktsituaties en klantenbehoeften.

Uitbreidbaar gamma functies

Het OMNITRACKER Business Process Ecosysteem bestaat uit het kernsysteem en verschillende interfaces en applicaties. Alle toepassingen kunnen out of the box worden gebruikt, wat de kosten voor de implementatie van OMNITRACKER aanzienlijk vermindert. Indien gewenst zijn uitgebreide configuraties mogelijk, zodat het functieaanbod stapsgewijs aan de bedrijfsspecifieke eisen wordt aangepast. Het is ook mogelijk om eigen toepassingen te ontwikkelen en deze aan het OMNITRACKER core systeem te koppelen.

Flexibele modellering van gegevens en workflows

Met de meegeleverde modelleertools kunt u alle acties, afhankelijkheden en voorwaarden van digitale bedrijfsprocessen zelf definiëren. Ook de onderliggende gegevens kunnen worden gemodelleerd. Bovendien bepaalt u welke permissies (bv. lees- en schrijfrechten) van toepassing moeten zijn. Meertalige configuraties worden ook ondersteund.

Grafische configuratietools

OMNITRACKER biedt u verschillende tools om uw diensten digitaal in kaart te brengen, alsook de mechanica die op de achtergrond draait. Alle tools in OMNITRACKER zijn compatibel met elkaar. Wij bieden editors waarmee u zelf uw workflows, (web)formulieren, regels en scripts kunt ontwerpen. Dit bespaart u programmeerwerk.

Efficiënte implementatie van alle configuraties in het live systeem

For using the configurations of your development system in your active system, you combine your results in packages, which you export and import individually. This procedure allows you to safely import changes with little subsequent control effort. At the same time, the risk of unwanted changes in the live system is reduced.

Om de configuraties van uw ontwikkelingssysteem in uw actieve systeem te gebruiken, voegt u uw resultaten samen in pakketten, die u afzonderlijk exporteert en importeert. Met deze procedure kunt u veilig wijzigingen importeren met weinig nood aan controle achteraf. Tegelijkertijd wordt het risico van ongewenste wijzigingen in het actieve systeem verminderd.

Configureer uw OMNITRACKER volgens uw behoeften.

Contacteer ons

Optimalisatieproces met OMNITRACKER

Als u uw systeem wilt aanpassen, werkt u eerst in een ontwikkelingssysteem en daarna in een testomgeving. Pas als alle nieuw te introduceren functies zijn geïmplementeerd, brengt u ze over naar uw live systeem.

Voor grote veranderingen is een bèta-release aan te bevelen, waarbij een geteste versie wordt uitgerold naar geselecteerde klanten of interne gebruikers(groepen) vóór de eigenlijke release. Zo krijgt u nog meer zinvolle, praktische feedback om eventuele laatste systeemfouten te corrigeren.

Tijdens de uitrol naar het productiesysteem worden de wijzigingen in pakketten samengevoegd en vervolgens in het live-systeem geïmporteerd. Dit maakt het wijzigen, verwijderen of toevoegen van nieuwe functiedialogen en objecten mogelijk. Dit uitrolproces is veel efficiënter met middelen en minder foutgevoelig. In uw rolconcept geeft u aan dat alleen geautoriseerde personen pakketten mogen aanmaken en importeren.

De contractueel gegarandeerde releasecompatibiliteit biedt u extra investeringszekerheid, omdat u uw configuraties kunt behouden, zelfs in het geval van versie-upgrades. Tegelijkertijd profiteert u van de mogelijkheden van nieuwe OMNITRACKER versies.

Voer systeemaanpassingen in OMNITRACKER op een gecontroleerde manier uit.

Contacteer ons

De configuratieomgeving | eigenschappen en tools

Met het OMNITRACKER Business Process Ecosystem kunnen alle functies gelijktijdig worden gebruikt. Het voordeel van een dergelijk centraal systeem is dat andere OMNITRACKER toepassingen toegang hebben tot alle uitgevoerde configuraties en master data. Deze aanpak zorgt voor uniformiteit, bespaart middelen bij de administratie en creëert meer transparantie. Bovendien profiteert u van een grotere databeveiliging en vermindert u het risico op inconsistenties in de gegevens. De geleidelijke, gecontroleerde invoering van nieuwe functies betekent ook dat tests doelgericht kunnen worden uitgevoerd, wat de kans op fouten minimaliseert. Bovendien worden alleen de configuraties beïnvloed, niet de onderliggende database, zodat de downtime wordt beperkt.

Centraal datamodel

Met het Business Process Ecosystem profiteert u van een centraal datamodel dat voor alle functies toegankelijk is. Dit bespaart resources, omdat dit gegevensmodel en de bijbehorende configuraties slechts eenmaal hoeven te worden onderhouden. Een adequaat autorisatieconcept maakt het bovendien mogelijk om op verschillende locaties en in verschillende bedrijven toegang te krijgen tot dezelfde database, waarbij alleen de relevante gegevensrecords worden vrijgegeven voor verwerking. Alle afdelingen, vestigingen, teams en functies kunnen dezelfde gegevens opvragen en verwerken.

Schema-historiek

Een schema-historiek maakt de volledige traceerbaarheid van wijzigingen in het systeem mogelijk. Als zich technische problemen voordoen, kan de oorzaak ervan beter worden opgespoord en kan de bron van de fout worden geëlimineerd.

Beheer van gebruikersrechten (multi-client capability)

De toewijzing van zeer gedetailleerde lees- en schrijfrechten is mogelijk voor alle gebruikers en gebruikersgroepen.

Workflow-editors

Met OMNITRACKER brengt u uw bedrijfsprocessen (workflows) digitaal in kaart, waarbij u alle noodzakelijke acties en voorwaarden bepaalt waaraan moet worden voldaan voor de volgende werkstap. Substappen (nieuwe voorwaarden) kunnen flexibel worden toegevoegd of verwijderd. Automatische meldingen, opvolgacties voor andere workflows, escalaties en voorwaarden voor toestandstransities kunnen worden ingesteld.

Tijd gecontroleerde escalaties

U bepaalt tot in detail welke acties (meldingen, in gang zetten van vervolgprocessen, enz.) onder welke voorwaarden in gang worden gezet. Zo bepaalt u op welke tijdstippen of na welke tijdsduur escalaties plaatsvinden. Zo kunt u processtromen bewaken en controleren, aangezien communicatiepaden worden verkort en wachttijden tussen werkstappen worden verminderd.

Views, filters en zoekfuncties

Definieer filters en views voor elke map, inclusief individuele weergaven voor elke afdeling. Filters kunnen worden gecombineerd met krachtige zoekmechanismen. De verschillende weergavetypes, zoals boom-, lijst-, tijdlijn-, kalender- en grafiekweergaven, kunnen bovendien afhankelijk worden gemaakt van de objecteigenschappen. Het is mogelijk om taken met een hoge prioriteit visueel te markeren. Elke gebruiker en/of afdeling kan weergaven aanpassen, wat meer duidelijkheid verschaft en prioritering mogelijk maakt.

Meertaligheid

Alle configuraties en gebruikersinterfaces kunnen in meerdere talen worden aangemaakt, wat de internationale samenwerking verbetert. Meertaligheid vergemakkelijkt ook de persoonlijke perceptie bij het gebruik van OMNITRACKER, aangezien het mogelijk is het werk in de respectievelijke moedertaal uit te voeren. Vertaalpakketten kunnen worden geïmporteerd; vertalingen kunnen echter ook rechtstreeks in de configuratieomgeving worden bewerkt.

File imports en exports

OMNITRACKER is in staat om gangbare bestandsformaten te importeren en exporteren. Geautomatiseerde en geplande data-uitwisseling met externe systemen en databronnen is mogelijk. Connectors en generieke interfaces, waarbij automatisch het juiste bestandsformaat wordt gegenereerd, breiden de database uit.

Database Views

OMNITRACKER maakt geen gebruik van een standaard databasemodel, maar biedt zogenaamde "Database Views". Dit zijn virtuele views van een tabel met live gegevens in een voorgedefinieerde structuur. Hierdoor kunnen OMNITRACKER gegevens in real time worden uitgelezen. Deze procedure spaart veel meer middelen dan het importeren en exporteren van gegevens. Daarom profiteert u van aanzienlijk betere prestaties bij het ophalen van real time gegevens. U kunt de ontvangen informatie verder verwerken met behulp van OMNITRACKER Database Views, bijv. bij het verwerken van orders met actuele klantgegevens. Met behulp van ONMNITRACKER Database Views zijn ook real time visualisaties met Business Intelligence tools mogelijk.

Schemavergelijkingen voor import- en exportpakketten

De OMNITRACKER schema vergelijkingstool detecteert verschillen tussen de live en ontwikkelingssystemen. Deze verschillen worden samengevoegd in update-pakketten zodat aanpassingen van de ene OMNITRACKER versie naar de andere kunnen worden overgezet en nieuwe functies onmiddellijk kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook nuttig wanneer in teams wordt gewerkt en de resultaten moeten worden samengevoegd. Import- en exportpakketten zijn uitbreidbaar met scripts, installaties en de-installaties.

Data modeling en data management

Voor alle bestanden en mappen die u in OMNITRACKER bewerkt, kunt u zelf workflows, formulieren, permissies, weergaven en escalatie-/notificatievoorwaarden definiëren en deze naar wens aanpassen. Configuraties worden overgeërfd door submappen en zijn onderverdeeld in gebruikers(groepen). Uitzonderingen hierop kunnen worden gedefinieerd.

Rule editor

Regels kunnen worden geconfigureerd voor alle acties die binnen OMNITRACKER moeten worden uitgevoerd. Geneste en onderling afhankelijke regelketens zijn ook mogelijk-OMNITRACKER bewaakt alle acties in real time. Acties kunnen bijvoorbeeld verwerkingsstops, waarschuwingen of database aanpassingen omvatten.

Dialoogvensters en formulieren

Het bewerken van gegevens via dialoogvensters en formulieren staat centraal in bedrijfsprocessen. In formulieren definieert u zelf de Windows- en web-gebruikersinterfaces (inclusief alle besturingselementen), bijv. velden, objecten, toegestane invoer, gegevenstypen, enz. Het is ook mogelijk verschillende formulieren te combineren tot een "Solution Wizard", waarbij gebruikers systematisch door de invoermaskers worden geleid. Scripting en andere automatiseringsmethoden zijn ook mogelijk.

Automatische meldingen

Meldingen kunnen worden verzonden naar vooraf gedefinieerde ontvangers (groepen) voor alle handmatig of automatisch uitgevoerde gebeurtenissen en acties. Voor de inhoud en opmaak kunnen variabele OMNITRACKER-gegevens worden gebruikt, zodat alle relevante informatie gericht bij de geadresseerde terechtkomt. Notificaties worden zowel - naar keuze - via interne notificatiesystemen in OMNITRACKER als via externe e-mailsystemen verstuurd.

Sneltoetsen

Via sneltoetsen kunnen gebruikers snel naar de functies gaan die ze in het dagelijks leven gebruiken. Sneltoetsen kunnen per gebruiker, per gebruikersgroep of op mapniveau worden aangepast.

Scripts

Voor zeer specifieke vereisten waaraan niet kan worden voldaan met configuratiedialogen, voorziet de OMNITRACKER Automation Interface in een op COM gebaseerde programmeerinterface. Scripts zijn bijvoorbeeld in staat om extra acties uit te voeren wanneer formulieren worden geopend of gewijzigd, of een verandering van status in workflows te veroorzaken. Met client- en server-side scripts kunt u complexe eisen implementeren zonder dat er veranderingen in het core-systeem nodig zijn.

OMNITRACKER biedt een geïntegreerde script editor die u ondersteunt bij het scripten met de volgende functies:

 • Automatisch aanvullen
 • Automatische weergave van parameters
 • Syntax highlighting
 • Automatische inspringing
 • Foutdetectie voor VBS-functies
 • Code snippets opslaan en hergebruiken
 • Besteed functies uit aan functiebibliotheken en gebruik ze op meerdere plaatsen
REST en SOAP web services

OMNITRACKER maakt web-based uitwisselingen met systemen van derden mogelijk wanneer de informatie nodig is. Met deze gestandaardiseerde aanpak is het niet nodig om uw eigen interface te ontwikkelen. Leer meer over het gebruik van REST en SOAP web services met OMNITRACKER.

OMNITRACKER maakt processen overzichtelijker en eenvoudiger

Consulting en training

Wij ondersteunen u graag bij de configuratie en customisatie van uw OMNITRACKER systeem. Voor de implementatie vindt een individuele behoefteanalyse plaats en worden specificaties ontwikkeld. Deze stappen zijn essentieel voor een doelgerichte en efficiënte customisatie. Voor vragen over databasemigratie, procesmodellering en interfaces kunt u ook contact opnemen met onze consulting teams.

Consulting

Het OMNITRACKER Business Process Ecosystem biedt talrijke functies - het toepassingsgebied kan modulair worden uitgebreid met onze standaardtoepassingen. Om ervoor te zorgen dat u de beste oplossing voor uw branche en uw individuele onderneming krijgt, adviseert ons ervaren consultancy-team u over individuele aanpassingen, interfaces, prestatieverbetering en automation (e.g. with BPMN).

Opleiding

Wij bieden onze klanten en toekomstige klanten talrijke onderwerpspecifieke trainingen en cursussen, bijv. op het gebied van eindtoepassing, administratie, automatisering of prestatieverbetering. Afhankelijk van het soort training komen zowel OMNITRACKER beginners als experts aan bod.

Maak kennis met ons basissysteem, verbind externe systemen via onze interfaces en breid de functionele bereik van uw softwaresysteem uit met onze toepassingen.

Business Process Ecosystem